Shimano "Dual Control Lever"

Shimano Europe, Nunspeet