Amnesty International "Galgen"

Amnesty International Bezirk Frankfurt, Frankfurt